Cận cảnh drone do thám bỏ túi, mới chế tạo của quân đội Mỹ

266 |  07/06/2020