Drone lần đầu tiên thành công, trong việc chở nội tạng được hiến đi cấy ghép cứu người.

59 |  29/02/2020