Drone lần đầu tiên thành công, trong việc chở nội tạng được hiến đi cấy ghép cứu người.

104 |  03/12/2020