Drone lần đầu tiên thành công, trong việc chở nội tạng được hiến đi cấy ghép cứu người.

85 |  12/08/2020