Drone lần đầu tiên thành công, trong việc chở nội tạng được hiến đi cấy ghép cứu người.

82 |  07/06/2020