UPS hợp tác với Matternet để vận chuyển sinh bệnh phẩm bằng drone tại Mỹ

123 |  03/12/2020