UPS hợp tác với Matternet để vận chuyển sinh bệnh phẩm bằng drone tại Mỹ

102 |  12/08/2020