UPS hợp tác với Matternet để vận chuyển sinh bệnh phẩm bằng drone tại Mỹ

97 |  07/06/2020