UPS hợp tác với Matternet để vận chuyển sinh bệnh phẩm bằng drone tại Mỹ

87 |  29/02/2020